(0)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
Indiki Nails en de met haar gelieerde bedrijven, goederen en / of diensten aan professionele
afnemers, dus niet zijnde consumenten, waaronder haar dealers, verkopen en leveren, tenzij tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2
In deze algemene voorwaarden wordt Indiki Nails en de met haar gelieerde bedrijven die zich van
deze algemene voorwaarden bedienen aangeduid met “verkoper”, terwijl de andere partij wordt aangeduid met
“afnemer”.
1.3
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door verkoper
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.4
Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden of een
bepaling daaruit is voor verkoper slechts bindend voor die ene specifieke transactie.
1.5
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel
anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht
blijven.
Artikel 2: Annulering
Indien de afnemer nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren wordt 20% van de
orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht. Verkoper heeft altijd het volledige nakoming of volledige
schadevergoeding inclusief gederfde winst te ontvangen.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
3.2
Acceptatie van een vaste offerte bindt verkoper slechts indien het desbetreffend bericht van de afnemer haar
binnen tien dagen, na de dag waarop de offerte werd gedateerd, heeft bereikt.
3.3
Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder
rembours te leveren.
Artikel 4: Levering
4.1
De door verkoper opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch is voor haar niet bindend.
Overschrijding van de levertijd ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Evenmin heeft
afnemer alsdan recht op schadevergoeding danwel het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
4.2.
Indien niet anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen franco aan huis met dien verstande dat de
goederen voor risico van de opdrachtgever reizen.
4.3
Afnemer is verplicht de goederen direct na gereedkoming resp. mededeling van verkoper dat ze ter beschikking
van de afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Wanner uitgestelde
betaling overeengekomen is is verkoper vanaf dat moment tot het factureren van de betreffende goederen
gerechtigd.
4.4
Moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door verkoper
worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen aan afnemer
in rekening worden gebracht.
Artikel 5: Prijzen
5.1Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van verkoper exclusief BTW.
5.2

Verkoper kan alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en
welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening brengen.
Artikel 6: Betaling
6.1
Alle betalingen dienen vooraf te geschieden. Is een betaling op factuur overeengekomen dan dient de factuur
binnen veertien dagen na factuurdatum, zulks zonder compensatie of opschorting en zonder aftrek van kosten of
kortingen, betaald te worden.
6.2
Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de openstaande rente, de invorderingskosten
en vervolgens van de oudste openstaande factuur.
6.3
Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe, naar het uitsluitend oordeel van verkoper, aanleiding geeft,
kan verkoper vooruitbetaling, aflevering onder rembours of nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de
uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
Artikel 7: Rente en kosten
7.1
Indien afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft
verkoper zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een
rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.
7.2
Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk
geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een
minimum van euro 250 en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van verkoper de werkelijk
geleden schade te vorderen
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1
Alle door verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat afnemer aan alle verplichtingen tegenover
verkoper onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voorgekomen, heeft voldaan.
8.2
De betrokken goederen mogen, totdat verkoper volledig is voldaan, niet aan derden (stil) worden verpand en
evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
8.3
Indien naar het oordeel van verkoper de mogelijkheid bestaat, dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan
wel niet-geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet
kan verzetten.
8.4
Onverminderd het hierboven in het vorige lid van dit artikel bepaalde, worden de nog bij de afnemer aanwezig
zijnde goederen, die door verkoper zijn geleverd, behoudens tegenbewijs vermoed onbetaald gebleven zijn.
Artikel 9: Vernietiging of ontbinding
Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens verkoper niet nakomt, bij een natuurlijk persoon onder curatele
geplaatst wordt dan wel schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt dan wel voor rechtspersonen surséance
van betaling aanvraagt, of geraakt in staat van faillissement, dan heeft verkoper het recht zonder dat
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te
verklaren, danwel nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd alle andere haar toekomende
rechten.
Artikel 10: Garanties
10.1
De verkoper geeft geen garanties m.b.t. de kwaliteit en/of verborgen gebreken van de verkochte goederen. Voor
het gebruik dienen de afnemer en haar klanten de gebruiksaanwijzing en de eventueel op de verpakking
aanwezige waarschuwingen goed te bestuderen.
10.2
De afnemer is ermee bekend dat sommige producten allergische reacties kunnen geven bij een beperkt aantal
gebruikers. Doorverkoop of gebruik ten behoeve van de onderneming van de afnemer geschiedt onder uitsluitende
verantwoordelijkheid van de professionele afnemer. Deze dient de producten slechts te gebruiken wanneer hij/zij

oordeelkundig en voldoende opgeleid kan handelen.
10.3
Afnemer wordt geacht de door hem gekochte goederen vooraf volledig te hebben gekeurd of te hebben laten
keuren. Klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen schriftelijk en gedocumenteerd bij
verkoper gemeld te worden.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enig nadeel dat afnemer ten gevolge van enig gebrek aan het verkochte of
enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst zal lijden, bedrijfsschade en
vorderingen van derden daaronder begrepen. Dit is slechts anders bij opzet of grove nalatigheid van verkoper.
11.2
In eerste instantie zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zijn tot het naleveren van vervangende goederen
of bij electrische apparaten tot reparatie daarvan. Pas in tweede instantie zal gehele of gedeeltelijke creditering van
de aankoopprijs plaatsvinden. In geen geval zal verkoper ten gevolge van enig door afnemer geleden nadeel tot
een hogere schadevergoeding kunnen worden gehouden dan de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
Artikel 12: Overmacht
12.1
Indien verkoper door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten
tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan danwel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waardoor uitvoering van de order redelijkerwijs van verkoper
niet kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen
en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper, mobilisatie,
staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door
overheidsmaatregelen of voorschriften, dan wel door weersomstandigheden.
Artikel 13: Geschillen
13.1
Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn
of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2
Elke geschil betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede ieder ander geschil terzake van of in verband hiermee, zal door de bevoegde rechter in de
vestigingsplaats van verkoper worden beslecht. Verkoper heeft het recht de zaak aan te brengen bij de bevoegde
rechter in de woonplaats van afnemer
Artikel 14: Conversie
Voor het geval de bevoegde Rechter één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk vernietigt, althans buiten toepassing laat, komen verkoper en de afnemer reeds nu voor alsdan overeen
dat zij geacht moeten worden op basis van artikel 3:42 BW die bepaling te zijn overeengekomen die het dichtst lag
bij de werking van het nietige oorspronkelijke beding die rechtens wel geoorloofd is.