(0)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

 1. Indiki nails, gevestigd te Beneden Verlaat 79C 9645 BM Veendam onder KvK nr. 69231958.
 2. Klant: natuurlijk- of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt met wie Indiki Nails een overeenkomst is aangegaan.
 3. Cursist:
 4. a) natuurlijk- of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt die zich heeft ingeschreven voor en deelneemt aan, een door Indiki Nails verzorgde opleiding/cursus;
 5. b) natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die zich heeft ingeschreven voor en deelneemt aan, een door Indiki Nails verzorgde cursus.
 6. Partijen: Indiki Nails en klant/cursist samen.
 7. Cursus: Alle trainingen, cursussen en opleidingen die door Indiki Nails worden aangeboden;
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening/opdracht tussen partijen dan wel de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen/werkzaamheden/ bestellingen/overeenkomsten/leveringen van diensten of producten voor of namens Indiki Nails.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant/cursist of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Indiki Nails zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstijd in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant/cursist een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Indiki Nails zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant/cursist hieraan enige rechten kan ontlenen.

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst.

 1. De overeenkomst tussen partijen betreffende een dienst of diensten worden aangegaan voor de duur zoals partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Indiki Nails schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 6: Inschrijfvoorwaarden 1. De overeenkomst tussen de cursist en Indiki Nails komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist. De cursist zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 sub a aanvaardt het aanbod door inschrijving via de website. De cursist zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b ontvangt het aanbod per e-mail en aanvaardt deze door het aanbod per e-mail te bevestigen. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist langs elektronische weg een bevestiging.

 1. De cursist verbindt zich door middel van inschrijving tot het volgen van alle tot de betreffende cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels. Certificering vindt slechts plaats na het door cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus en na het voldoen van het volledige lesgeld aan Indiki Nails.
 2. Om zich in te kunnen schrijven voor een cursus dient de cursist ten tijde van de inschrijving de minimum leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Wanneer het een cursist al bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b betreft dan heeft de cursist het recht om binnen een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de opleiding, zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. a) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cursist Indiki Nails schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
 2. b) Indien de cursist lesmateriaal heeft ontvangen dient dit zo snel mogelijk te worden teruggestuurd. De kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor rekening van de cursist. Het terugsturen is voor risico van de cirsist. Is het lesmateriaal beschadigd, dan zullen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden bij de cursist.
 3. c) Geen recht op herroeping bestaat indien een cursist zich 14 dagen (of minder) voor aanvang van een opleiding inschrijft.
 4. d) Indiki Nails zal, in geval van herroeping op haar beurt alle reeds van de cursist ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 28 dagen na herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 7: Betalingen en betalingstermijnen

 1. Betaling geschiedt vooraf tenzij anders overeengekomen.
 2. Indiki Nails mag bij reserveringen een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Het resterende bedrag dient voorafgaand aan de levering dan wel gelijktijdig met de levering te worden voldaan.
 3. Ingeval van een cursus dient de cursist als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub a bij inschrijving via de website onmiddellijk een bedrag van €200,- te voldoen ten behoeve van administratiekosten. Betaling geschiedt middels een Ideal-betaling, betaallink of overschrijving. Het in totaal verschuldigde lesgeld is inclusief administratiekosten.
 4. Ingeval van een cursus dient de cursist als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b bij inschrijving een bedrag van €200,- te voldoen ten behoeve van administratiekosten. Betaling geschiedt door middel van betaling van de factuur middels een iDeal-betaling, betaallink of overschrijving. De betaling direct of uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum plaats te vinden, doch uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus. Het in totaal verschuldigde lesgeld is inclusief administratiekosten.

 5. Betaling van het resterende lesgeld als bedoeld in artikel 7 lid 3 en artikel 7 lid 4 geschiedt door middel van betaling van de factuur middels een Ideal-betaling, betaallink of overschrijving. De betaling dient onmiddellijk of uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van de cursus plaats te vinden.
 6. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de cursist het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Indiki Nails de cursist een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 7. Indiki Nails behoudt zich het recht om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 8. Indiki Nails behoudt zich het recht voor om, indien de cursist in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de cursist uit te sluiten van deelname aan de cursus/opleiding.

 

Artikel 8: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien de klant/cursist niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Indiki Nails gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant/cursist in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant/cursist in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Indiki Nails.
 3. Wanneer de klant/cursist niet tijdig betaalt, mag Indiki Nails haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Het diploma/eindcertificaat kan alleen worden uitgereikt als het lesgeld volledig is voldaan.

 

Artikel 9: Annulering

 1. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk of via e-mail te geschieden. Als annuleringsdatum houdt Indiki Nails de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief nadat cursist een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Indiki Nails.

 2. De cursist kan tot 8 weken voor aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende cursus kosteloos zijn inschrijving annuleren. De betaling van €200,- administratiekosten wordt niet geretourneerd.

 3. Bij annulering door de cursist vanaf twee maanden voor de voor aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende cursus, is hij het volgende verschuldigd:
 4. a) dertig procent (30%) van het lesgeld bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor de aanvang van de cursus;
 5. b) vijftig procent (50%) van het lesgeld bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van de cursus;
 6. c) vijfenzeventig procent (75%) van het lesgeld bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de de cursus;
 7. d) honderd procent (100%) van het lesgeld bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de de cursus.
 8. Wanneer de cursist niet bij de lessen van de cursus verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

 9. Beschikbaar gesteld les- of onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze is aangeboden of reeds geopend/gebruikt kan niet worden teruggenomen.
 10. Indien de cursist de inschrijving voor een cursus tijdig en conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 en 9 lid 2 annuleert, zal Indiki Nails binnen 28 kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald lesgeld conform artikel 9 lid 3 minus de administratiekosten van € 200,-
.
 11. Indien de cursist, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere opleiding/cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende opleiding/cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal aldus geen sprake zijn.

 12. Indien de cursist vanwege een andere reden dan genoemd in artikel 9 lid 7 niet deel neemt aan een les, biedt Indiki Nails de cursist de mogelijkheid om maximaal één gemiste les in te halen in dezelfde cursuscyclus, onder het voorbehoud van de mogelijkheid daartoe. Wanneer de cursist meer dat één lesdag mist, staat het Indiki Nails vrij de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus. Er vindt in dat geval geen restitutie van het lesgeld plaats.
 13. Indiki Nails behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. 
Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten hiervan uiterlijk vijf dagen voor de eerste les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht.

 14. Indiki Nails behoudt zich het recht voor recht voorbehouden cursus te annuleren of verzetten bij onvoldoende aanmeldingen. Indiki Nails zal binnen 28 kalenderdagen na annulering zorgdragen voor terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

 

Artikel 10 Huisregels 1. De cursist dient zich te gedragen volgens de uitgebreide huisregels van Indiki Nais. De uitgebreide huisregels worden op de eerste lesdag uitgereikt, toegelicht en door cursist ondertekent voor akkoord (zie voor de uitgebreide huisregels tevens de website). Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Indiki Nails zich het recht, na de cursist officieel te hebben gewaarschuwd, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst met de cursist. In dit geval vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

 

Artikel 11 Bijkomende benodigdheden

8.1 De cursist dient zelf zorg te dragen voor de gedurende de cursus benodigde modellen. Wanneer het de cursist en daarbij ook een medecursist niet is gelukt zich van een model te voorzien is Indiki Nails in geen enkel geval gehouden de cursist van modellen te voorzien.

 

Artikel 12: Klachten

 1. De klant/cursist dient een door Indiki Nails geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant/cursist redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant/cursist Indiki Nails daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Cursisten als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b dienen Indiki Nails uiterlijk binnen 2 maanden na de constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Indien de klant/cursist ontevreden is over de dienstverlening van Indiki Nails, deelt de klant/cursist dit zo spoedig mogelijk mee aan Indiki Nails en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Indiki Nails is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant/cursist lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indiki Nails is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook ontstaan vanwege annulering of wijziging van de cursus of tijdens of na het volgen van een cursus.
 3. Indien Indiki Nails aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Indiki Nails is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 5. Indien Indiki Nails aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Indiki Nails is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die is toegebracht door de cursist aan kleding, materiaal, verwondingen en alle andere zaken, zowel bij de cursist zelf als bij de door hen meegebrachte, behandelde modellen. 7. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte modellen aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de Indiki Nails, haar medewerkers en de locatie waar de cursus plaatsvindt.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Indiki Nails in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant/cursus niet aan Indiki Nails kan worden toegerekend in een van de wil van Indiki Nails onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant/cursist geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van Indiki Nails kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Indiki Nails één of meer verplichtingen naar de klant/cursist niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Indiki Nails er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Indiki Nails is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendom

 1. Indiki Nails behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant/cursist mag intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Indiki Nails (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Al het werk dat door de cursist tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van Indiki Nails. Alle rechten van de cursist vervallen ten aanzien van het door de cursist vervaardigde werk. Het tijdens de lessen van de cursus vervaardigde beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media is eigendom van Indiki Nails en kan op dusdanige wijze gebruikt worden. Een verzoek tot het niet gebruiken van dit materiaal dient schriftelijk te worden aangevraagd.


 

Artikel 16: Geheimhouding

 1. De klant/cursist houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Indiki Nails ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Indiki Nails waarvan de klant/cursist weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Indiki Nails schade kan berokkenen.
 3. De klant/cursist neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 17: Certificaat / vrijstellingen en herkansingen

 1. De cursist ontvangt aan het einde van de cursus een certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de cursist alle onderdelen van de betreffende cursus naar behoren heeft afgerond en het lesgeld is betaald.
 De cursist ontvangt op de eerste lesdag huisregels met alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden teneinde een certificaat te ontvangen.
 2. Indiki Nails geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een cursus.

 3. Indien een lesperiode en/of cursus moet worden afgesloten met assessments, examens en of een eindopdracht door cursist en deze met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de cursist het recht deze opdracht één maal in te halen/te herkansen binnen de door Indiki Nails genoemde periode en op de door Indiki Nails vastgestelde data.

 

Artikel 18: Boete

Indien de andere kant/cursist de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Indiki Nails een onmiddellijk opeisbare boete:

 1. a) is de andere partij een klant of cursist als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub a dan bedraagt deze boete €5.000,-;
 2. b) is de andere partij een cursist als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b dan bedraagt deze boete €1.000,-.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Indiki Nails is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Indiki Nails is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Indiki Nails zoveel mogelijk met de klant/cursist bespreken.
 4. Cursisten als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Algemene voorwaarden Indiki Nails - versie januari 2024 - gedeponeerd KvK op 12-01-2024